Fag/funksjonsrom

“Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre” (Rammeplanen, 2017)

LEKE- OG LÆRINGSMILJØ

Vi er opptatt av at barna skal oppleve sammenheng fra de begynner på småbarn til de slutter i barnehagen. Vi har innredet barnehagen med ulike fag/funksjonsrom, og flere av disse går igjen på begge fløyer. Materialet og aktiviteter er tilpasset de ulike aldersgruppene og skal innby til lek og læring. Rommene skal oppmuntre barna til felles aktiviteter og inspirere til selvstendig utforskning. Vi vil at barna skal få mulighet til å prøve ut sine tanker og teorier ved at de får tro på egen evne til å skape, lære, velge og påvirke. Dette vil igjen føre til at barna opplever mestring og medbestemmelse gjennom selvstendige valg og deltakelse i ulike situasjoner. 

NEWTON 3 - 6 år: 
Vi har følgende rom og her kan dere lese de pedagogiske planene for alle rommene: 

 • Atelier - rom for kreativ utfoldelse og utforskning med forskjellige materialer

 • Språkrom - rom for språk, kommunikasjon, lek/rollelek, lesing i små grupper.

 • Torget - rom for språk, kommunikasjon, konstruksjon, lek/rollelek, lesing, refleksjon, kreativitet og undring 

 • Musikk, dans og dramarom - rom for lyd, musikk, sang, dans og bevegelse. 

 • Uterom - rom for kommunikasjon, utforsking, nysgjerrighet, undring, mangfold, kroppslighet, lek og bevegelse 
 • Spillrom/Bibliotek - rom for kommunikasjon, tall, sortering, utforsking og jakten på sammenhenger 

 • Garderobe - Rom for på kledning, selvstendighetstrening og bevisstgjøring for hva man skal ha på seg.
   
 • Konstruksjonsrom/Grupperom - Konstruksjonslek og muligheten for ro, konsentrasjon og samarbeid i en mindre gruppe
 • Rolleleksrom - et sted hvor de kan leke rollelek og ta i bruk egne erfaringer

   

 • Bistro - rom for måltider og finmotoriske aktiviteter
 • Stelle og baderom -  Rom for skift, stell og toalettrening.

 

 VIGELAND 0 - 3 år:

Vi har følgende rom, og her kan dere lese de pedagogiske planene for alle rommene: 

 • Atelier - Rom for kreativitet, skaperglede, utforsking, eksperimentering, finmotorisk utvikling, kommunikasjon og språkutvikling.

 • Motorikkrom - Lek, sansing og bevegelse med hele kroppen. Grovmotorisk utvikling. Sosial kompetanse, språkutvikling, samlinger og fester.

 • Torget - Rom for gode samspill og vennskap. Konstruksjonslek. IKT og bøker. Rom for frilek/voksenstyrt lek. Samlinger og bursdagsfeiringer.

 • Musikkrom - Rom for å musikere, dramatisere, leke, danse og nyte mat. 

 • Uterom - Rom for fysisk utfoldelse. Oppdage og utforske naturelementer. 
 • Språkrom - Rom for eventyr, magiske stunder og nyte mat
 • Temarom - Rom som endrer seg etter interesser i barnegruppe. Dette er nå ett byggerom med konstruksjonslek.
 • Garderobe - Rom for på kledning, selvstendighetstrening og bevisstgjøring for hva man skal ha på seg.
   
 • Badet - Rom for skift, stell og dotrening.