Positiv konfliktløsning

“Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet” (jf Barnehageloven §1 og 3, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art 12 nr. 1). 

TRYGGHET
Fra dagen barnet starter i barnehagen ønsker vi å skape trygge og glade barnehagebarn. Gjennom å bli godt kjent med oss som jobber her, de andre barna, rommene og rutinene. Gjennom å skape denne tryggheten vil de etterhvert være på søken etter andre utfordringer, som motorisk, språklig, sosial og kognitiv utvikling. Lek og vennskap vil være i fokus.

Hele tiden ønsker vi å se enkeltbarnet, lese deres behov og interesser, og med utgangspunkt i dette se at barnet opplever mestring og utvikling. Gjennom å få muligheten til å påvirke sin egen dag. Deres synspunkter blir selvsagt vektlagt i samsvar med deres alder og modenhet. På denne måten kan barna få et innblikk og en forståelse i av demokratiske prinsipper. Det er viktig å bli kjent med de demokratiske prosesser - støtte hverandre, lytte til andre, akseptere andres tanker og meninger, men også kunne stå opp for sine egne meninger. For å kunne bidra til dette trenger vi grunnleggende holdninger og verdier hos de voksne som er forankret i oss, som forbilder for barna.

GODE FORBILDER
I Solbakken skal alle voksne være gode forbilder og bidra til barnets utvikling. 

Vi vil at hvert enkelt barn skal møte voksne som er: 

 • imøtekommende                  kreative                                respektfulle
 • inkluderende                       • anerkjennende                     undrende
 • omsorgsfulle                        forståelsesfulle                     nytenkende
 • lyttende                                engasjerte                            deltakende
 • observerende                      • interesserte                          åpne
 • deltagende  

I Solbakken barnehage jobber vi på flere måter for å kunne oppnå dette. Vi bruker positiv konfliktløsning etter ICPS-metoden (Kari Lamer), som er en god måte å løse problemer og konflikter på. I tillegg til problemløsningsmodellen arbeider personalet med refleksjon, veiledning, samarbeid på tvers av fløyene og opplæring både internt og ekstern. 

POSITIV KONFLIKTLØSNING

Trinn 1: Klargjøring av problemet

 • Hva skjedde? Hvordan skjedde det? Hvem var der?
 • Spør aldri hvorfor!

Trinn 2: Forslag til løsninger

 • Alle får komme med forslag, og alle blir tatt seriøst.
 • Det er ikke meningen at den voksne skal løse situasjonen for barna!

Trinn 3: Vurdere løsningsforslagene

 • Alle er med å vurdere!                                                                                                         

Trinn 4: Valg av løsning

 • Alle blir enige om en felles løsning. Det planlegges hvordan man kan leke videre. Alle må holde sin del av avtalen.

Trinn 5: Evaluering

 • Voksne følger opp at leken opprettes igjen eller at avtalene holdes. Vi må også se om løsningen fungerer, og dersom ikke må vi sammen med barna finne en annen løsning.