Reggio Emilia-filosofien

Gjennom å se barnet som kompetent og rikt ønsker vi at barnet skal få utforske og oppdage verden, skape sin egen kunnskap og identitet sammen med barn og voksne. Vi legger til rette for at barna skal oppleve mestring i hverdagen, og kunne ha mulighet til medbestemmelse og medvirkning. Dette er en demokratisk arbeidsmåte hvor alle blir sett og hørt, men hvor man forplikter seg til å følge gruppen videre.

REGGIO EMILIA-FILOSOFIEN

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. (Rammeplanen, 2017)

Reggio Emilia-filosofien har sin forankring i en dyp humanistisk livsholdning som bygger på en sterk tro om menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn fødes rike og intelligente, med en sterk iboende kraft til å utforske verden. Pedagogikken fornyes og utvikles i takt med barnas behov og i takt med samfunnsendringer. Reggio Emilia er ikke et fastlagt pedagogisk opplegg som man kan overta, men man kan la seg inspirere av tankene og filosofien. Man kan bruke dette som en arbeidsmetode i det pedagogiske arbeidet, og utvikle sin egen pedagogiske plattform.

Vårt utgangspunkt er en stor interesse for å forstå og lære å kjenne barna. Gjennom å se på barnet som kompetent og rikt ønsker vi at barna får utforske og oppdage verden, skape sin egen kunnskap og identitet sammen med andre barn og voksne.

DET FYSISKE MILJØET
Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske miljøet i Solbakken som en viktig ressurs og vi omtaler det som "rommet som den tredje pedagog". Vi ønsker å skape rom som bidrar til kreativitet, lek og læring. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for kreative møter mellom barn og voksne. Det fysiske miljøets viktigste oppgave er å oppmuntre barnet til selvstendig utforskning. Et miljø tilpasset barns behov er under stadig forandring og krever fleksible løsninger.

Vi er opptatt av at det skal foregå pedagogiske prosesser hele dagen og at rommene og materiale er tilgjengelig for barna så lenge barnehagen er åpen. En tydelig og gjennomtenkt organisasjon er et verktøy for at barn og voksnes læring stadig er i utvikling. Vi har valgt å organisere oss slik at det bidrar til et miljø som fremmer konsentrasjon, arbeidsro og meningsfull fordypning for barn og voksne i mindre og større grupper. Gjennom vår organisering av dagen har vi lagt opp til en rytme der prosjekter, frie aktiviteter, rutiner, spontane oppdagelser, møter og refleksjon utgjør en meningsfull sammenheng.

"DET FELLES TREDJE"
Vi observerer og deltar i barnas lek og samspill. Ut i fra dette kan det oppstå små og store prosjekter hvor barna gjennom sin medbestemmelse viser vei. Sammen undrer vi oss, utforsker og reflekterer - vi finner noe felles å bli interessert over. Gjennom felles fokusområder kan det også oppstå prosjekter. Barnas interesse, engasjement og lyst er med på å bestemme varigheten av et prosjekt. 

Dokumentasjon står sentralt i Reggio Emilia-filosofien. Dokumentasjonen kan gi oss innsikt i hvordan barna tenker og hva de er opptatt av. Med pedagogisk dokumentasjon kan vi reflektere rundt barnas prosesser og kompetanse. Ved å få mer innsikt i hva som interesserer barna og deres kompetanse kan vi lettere tilby spennende og treffende prosjekter og materialer. 

«Hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne mulighetene»