Psykososialt miljø

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. (Rammeplanen, 2017)

 

TRYGT OMSORGS- OG LÆRINGSMILJØ
I henhold til barnehageloven har nå alle barnehager plikt til å følge med på hvordan alle barn har det, og skal sørge for et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Alle ansatte har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Det skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre. Dersom et barn utsettes for krenkelser, fra barn eller voksne, skal vi gripe inn. Eksempler på dette kan være utestenging, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Å jobbe med barn er et ansvar vi tar på alvor, og vi ønsker at alle barn skal føle seg inkludert, sett og verdsatt. En av mange oppgaver vi har er å bidra til å skape trivsel, trygghet og forståelse for hverandre, samt være oppmerksom på hvordan barna har det i barnehagen. Alle barn er forskjellige og vil kunne ha ulike måter å uttrykke mistrivsel på. Noen blir stille og trekker seg tilbake, mens andre gir tydelig beskjed når ting blir vanskelig. Vår rolle er å snakke med barna, observere, veilede og gripe inn ved krenkelser. Vi skal også legge til rette for at barn skal kunne leke sammen, utforske og utfolde seg på en god måte. Det er flere måter å oppdage at barn mistrives. Det er viktig å være tilstede sammen med barna, observere kroppsspråk og samtaler, høre på hva barn forteller og legge merke til endringer i atferd hos enkeltbarn eller en hel barnehagegruppe. Dette er også et samarbeid mellom barnehage og foresatte.

EGEN HANDLINGSPLAN
Vi har arbeidet mye med dette i personalgruppa og utformet et stort arbeidsdokument i barnehagen, med alle nødvendige skjemaer. Dette er tilgjengelig for de som ønsker å se hvordan vi tenker og jobber med det psykososiale miljøet i barnehagen.