Tilvenning

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.» (Rammeplanen, 2017).

 "Trygghet og tillit fra foreldre skaper trygge barn!"

Barnet skal i en tilvenningsperiode adskilles fra foreldrene og de vante omgivelsene i hjemmet samt venne seg til nye omsorgspersoner, andre barn og nye omgivelser i barnehagen. Personalet skal bruke tid på å bli kjent med barnet og dens rutiner og behov, for å være best mulig rustet når foreldrene trekker seg ut.
Dette er hvordan Solbakken vanligvis gjennomfører tilvenningsperioden.

Småbarnsfløyen Vigeland har en foreldreaktiv tilvenning, som går over 5 dager. Dette er for å få en tryggere og bedre start på livet i barnehagen. Hensikten med en foreldreaktiv tilvenning er at foreldrene og barnet sammen kan bli kjent med barnehagen, ansatte og rutinene sammen. Tilvenningsdagene er det en av foreldrene som har ansvaret for barnet og deltar i aktiviteter, måltider, samling og lek. Tilvenningspersonen og foreldrene avtaler seg i mellom hvordan dagene blir. 

På Vigeland ser uka normalt slik ut: 

 

På storebarnsfløyen Newton har nye barn en 3 dagers tilvenning. Mål for tilvenningen på både Vigeland og Newton er å skape trygghet og gjensidig tillit. En tilvenning ser normalt slik ut: 

For barna som skal flytte fra en fløy til en annen, og får en overgang har vi i normal drift besøksgrupper. Dette starter vi tidlig på våren slik at barna fra Vigeland blir kjent med Newton før de starter på høsten. På besøkene får de opplevd de ulike funksjonsrommene, og blir samtidig kjent med de voksne og barna.  Enkelte år tilbyr vi faddergruppe som kan bidra til at overgangen blir lettere i oppstarten.