Vedtekter for Solbakken barnehage SA i henhold til samvirkeloven

Vedtekter for Solbakken barnehage SA i henhold til samvirkeloven  vedtatt på årsmøte 17.3.2016

 1. Organisasjonsform, navn og forretningskontor
 2. Formålet med barnehagen
 3. Medlemskap
 4. Medlemskapet opphører når barnet slutter
 5. Valg av styret
 6. Styrets oppgaver
 7. Styrets vedtak
 8. Dalig leders ansavar (styrer)
 9. Årsmøtet er øverste organ
 10. Innkalling til årsmøte
 11. Saker som skal behandles på årsmøtet
 12. Stemmeregler for årsmøtet
 13. Vedtaksendringer
 14. Oppløsning og avvikling av barnehagen

 

1   Organisasjonsform, navn og forretningskontor 

Solbakken barnehage SA er et samvirkeforetak som eies av foresatte som har barn i barnehagen. Barnehagen holder til i Oslo kommune.

 

2   Formålet med barnehagen

Solbakken barnehages formål er å eie og drive barnehagen til beste for medlemmenes barn. Målet er ikke å gi medlemmene (foresatte) kapitalavkastning. I 2014-2017 har barnehagen en prøveordning hvor 50 % av eventuelt overskudd fra kr 50 000 til kr 850 000 deles ut som bonus til de ansatte. Øvrig overskudd overføres til barnehagens egenkapital.

 

3   Medlemskap

Foresatte må være medlemmer

Det er bare foresatte til barn som får tilbud om barnehageplass som kan være medlemmer i Solbakken barnehage SA.

Når foreldre/foresatte takker ja til tilbudet om barnehageplass, blir en av de foresatte medlem. 

Det er mulig å overdra medlemskapet mellom foresatte som har felles barn. Ta kontakt med daglig leder.

Medlemmene har ikke ansvar overfor kreditorene for barnehagens økonomiske forpliktelser. Det er ingen medlemskontingent.

Kommunikasjon med medlemmene

Solbakken barnehage bruker digitale kanaler for å kommunisere med medlemmene. Dersom noen av medlemmene har behov for å kommunisere på annen måte, har de ansvar for å gi Solbakken barnehage beskjed om dette.

 


4   Medlemskapet opphører når barnet slutter

Når foresatte sier opp barnehageplassen, eller barnet starter på skolen, mister de medlemskapet i Solbakken barnehage SA. 

 


5   
Valg av styret 

På årsmøtet velges det et styre. Det er valgsekretæren som rekrutterer kandidater til styrevervet og gjennomfører valget på årsmøtet. 

Det er bare foresatte til barn i barnehagen som kan delta i styret. 

 

Styret består av  

·   en styreleder

·   minst to, maks fire andre medlemmer

·   to varamedlemmer, vara 1 og vara 2


Styremedlemmene velges for 2 år, varamedlemmene veges for 1 år. Hvis et fast medlem går ut av styret skal vara 1 først tre inn, deretter vara 2. 

Alle medlemmer kan stille til gjenvalg. 

 


6   Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak.

Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i henhold til lov eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er behov for det. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet. Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført forsvarlig kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører, og har ansvaret for at regnskapet legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelser som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig.

Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen. 

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 


7   Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.

Har noen styremedlemmer meldt forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som styreleder  har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.            

Ved fordeling av roller i styret og ved ansettelse av daglig leder er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. 

I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som styreleder har stemt for.

 

 

8   Daglig leders ansvar (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning, for eksempel generelle rekrutteringstiltak som lønnstillegg eller tilbud om videreutdanning. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

 


9   
Årsmøtet er øverste organ 

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

 

10   Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

 

11   Saker som skal behandles på årsmøtet

Følgende saker skal behandles på årsmøtet: 


·   Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.


·   Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.


·   Godkjenning av årsregnskap


·   Årsberetningen er tatt til orientering


·   Valg av styremedlemmer.


·   Valg av revisor.


·   Eventuelle forslag til endringer av Vedtekter for samvirkeforetaket Solbakken barnehage SA


·   Eventuelt forslag til oppløsning.


·   Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

          

 

12   Stemmeregler for årsmøtet 

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, uavhengig av hvor mange barnehageplasser medlemmet har.

Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

 

13   Vedtektsendringer 

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

 

14   Oppløsning og avvikling av barnehagen

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. 

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.