Vedtekter for Solbakken barnehage SA i henhold til barnehageloven

Vedtekter for Solbakken barnehage SA i henhold til barnehageloven Vedtatt av eierstyret 21.12.2016

 1. Eierforhold
 2. Barnehagens formål
 3. Søknad om barnehageplass og  opptakskriterier
 4. Klage ved avslag på søknad om barnehageplass
 5. Oppsigelse og permisjon
 6. Betaling
 7. Åpningstid og ferie
 8. Henting og levering
 9. Ansvar og forsikring
 10. Barnets fravær og sykefravær
 11. Antall barnehageplasser og leke-og oppholdsareal
 12. Matservering
 13. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 14. Eierstyret
 15. Foreldreråd, foreldrerepresentanter og foreldrerådsmøter
 16. Samarbeidsutvalget
 17. Valgsekretær
 18. Dugnad
 19. Taushetsplikt
 20. Vedtektsendringer

 

 1. Eierforhold

Solbakken barnehage SA er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital. Når foreldre/foresatte takker ja til tilbud om barnehageplass blir en av de foresatte medlem i Solbakken barnehage SA. Det enkelte medlem er bare ansvarlig for verdien av sitt andelsinnskudd.

 

 1. Barnehagens formål

Barnehagens formål er på best mulig måte å drive barnehagen for medlemmenes barn. Barnehagen skal drives i henhold til Lov om barnehager, gjeldende forskrifter, rammeplan for barnehage, barnehagens vedtekter og budsjett.

Barnehagens pedagogikk er inspirert av Reggio Emillia-filosofien. De pedagogiske planene for hvert barnehageår er samlet i årsplanen.

 

 1. Søknad om barnehageplass og  opptakskriterier

Alle barnehageplasser i Solbakken barnehage er heltidsplasser for barn fra 0 år og frem til skolestart. Vi prioriterer barn som bor i Oslo kommune og som har Solbakken barnehage som 1. ønske.

Opptak av barn skjer gjennom hele året, men de fleste plassene tilbys etter hovedopptaket. Plassene i hovedopptaket tildeles fra 1. eller 15.8 inneværende år og må tas i bruk innen 6 uker. Plassen betales fra tildelt dato. Dette gjelder også barn som etter loven har krav på plass senere. Hovedopptaket er samordnet med Oslo kommune og Søndre Nordstrand bydel. I hovedopptaket fordeles de plassene som blir ledige pga. skolestart.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars, men søknad til det løpende opptaket kan sendes hele året. Søknad om barnehageplass sendes elektronisk til Søndre Nordstrand bydel på Oslo kommunes hjemmeside.

Hvis barnehagen ikke kan tilby plass til alle søkere, skal daglig leder foreta opptaket etter følgende prioriteringsrekkefølge:

 

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med tiltak fra barnevernet som har rett til prioritet ved opptak.

 2. Barnehagen ønsker en jevn fordeling av barn innad i årskull og mellom årskullene. Det kan tas hensyn til

  1. alder

  2. kjønn

 3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen etter følgende prioriteringer

  1. søsken av den som har vært lengst medlem i Solbakken barnehage SA (ved likhet blir det loddtrekning)

  2. søsken som har krav på lovpålagt plass

  3. søsken som er født etter dato for lovpålagt plass

 4. Barn av ansatte og potensielt ansatte som er i en rekrutteringsprosess.

 5. Søsken av barn som får tilbud om plass ved hovedopptaket, men som ikke allerede har plass i barnehagen.

 6. Hvis to eller flere barn står likt etter punkt 2 - 5 over prioriteres de eldste barna først.

Søskenprioriteten gjelder i hovedopptaket. Barnet må søkes inn i barnehagen i august. Hvis man ønsker senere oppstart, registreres det ikke i hovedopptaket

Tilbud om barnehageplass sendes ut av Søndre Nordstrand bydel, både ved hovedopptaket og ved det løpende opptaket gjennom året.

Tilbudet om plass må besvares elektronisk på Oslo kommunes hjemmeside. Foreldre/foresatte som takker ja til tilbudet om plass, godtar samtidig betingelsene i barnehagens vedtekter.

Det kan tas ut ferie/permisjon, men barnet må starte innen 6 uker etter tilbudt startdato, og det er fra denne datoen man har/betaler plassen. 

 

 1. Klage ved avslag på søknad om barnehageplass

Foreldre/foresatte som får avslag på søknad om barnehageplass i Solbakken barnehage ved hovedopptaket kan klage på avslaget.

Ved det løpende opptaket har foreldre kun klagerett hvis barnet har rett til prioritet ved opptak på grunn av nedsatt funksjonsevne eller tiltak fra barnevernet.

Klagen skal være skriftlig og må sendes Oslo kommune/bydel Søndre Nordstrand innen tre uker etter at foreldrene fikk avslaget. Send også kopi av klagen til barnehagen. Klagen skal inneholde opplysning om hvilken avgjørelse klagen gjelder, og klagen må begrunnes.

Les mer om om klage på Oslo kommunes hjemmeside.

 

 1. Oppsigelse og permisjon

Automatisk oppsigelse av barnehageplass

Barnehageplassen kan benyttes til og med 31. juli det året barnet begynner på skolen, og barnehageplassen sies automatisk opp fra denne datoen.

Oppsigelse av barnehageplass

Både foreldre/foresatte og barnehagen kan si opp barnehageplassen. Oppsigelsesfristen er  tre måneder og løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsesfristen gjelder også for foreldre/foresatte som har takket ja til barnehageplass, men som enda ikke har tatt plassen i bruk.

Oppsigelse registreres på Min side på oslokommune.no med kopi til daglig leder i barnehagen.

Hvis barnet ikke skal gå i barnehagen i oppsigelsestiden, må det gis skriftlig beskjed om dette til daglig leder.

Hvis foreldrene søker om og får tilbud om plass i en annen barnehage, mister barnet automatisk plassen i Solbakken barnehage. Dette gjelder både under hovedopptaket og ved det løpende opptaket.

Eierstyret kan si opp en barnehageplass på vegne av barnehagen hvis det er vesentlig grunn til dette. Oppsigelse fra eierstyrets side skal alltid begrunnes saklig. Eierstyret skal varsle i god tid dersom det vurderer å si opp barnehageplassen.

Barnehagen har rett til betaling for barnehageplassen i oppsigelsestiden, også når barnet ikke bruker plassen.

 

Permisjon

Foreldre/foresatte kan søke om permisjon fra barnehageplassen ut gjeldende barnehageår eller for inntil ett barnehageår. Daglig leder kan innvilge permisjon hvis et annet barn kan bruke plassen, slik at den ikke står tom.

Søknad om permisjon må sendes barnehagen minst tre måneder før permisjonen starter. Permisjonstiden avsluttes 31. juli eller etter en dato avtalt med daglig leder.

Barnehagen har ikke rett til betaling for barnehageplassen i permisjonstiden.

 

 1. Betaling

Prisen for en barnehageplass i Solbakken barnehage er satsen for makspris. I tillegg må foreldre/foresatte betale for mat (kostpenger) og for kjøkkenassistent. Størrelsen på kostpengene fastsettes i budsjettet. Betalingen for kjøkkenassistent er fastsatt av foreldrerådet til kr. 350 pr. måned fra og med 1.1.2017. Les mer om prisene i Solbakken barnehage.

 

Barnehageplassen betales 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.

Barnehagen gir refusjon for gratis kjernetid i henhold til Oslo kommunes forskrifter.

Foreldre/foresatte kan få redusert pris på barnehageplassen dersom barnet har søsken i barnehagen eller dersom de har lav inntekt. Les om kriterier og finn søknadsskjema for redusert betaling på grunn av lav inntekt på Oslo kommunes hjemmeside.

 

Barnehageplassen må betales selv om barnet ikke bruker plassen, for eksempel skal barnehageplassen betales i hele oppsigelsestiden. Fravær utover åtte sammenhengende uker i løpet av barnehageåret gir fritak fra betalingsplikt for kost. Det gis ikke fritak for betalingsplikt for kjøkkenassistent. 

Hvis barnehageplassen ikke blir betalt, kan dette gi grunnlag for at barnehagen, ved eierstyret, sier opp barnehageplassen.

 

 1. Åpningstid og ferie


Åpningstider
Barnehagens ordinære åpningstider er virkedager fra kl. 07.00 til 17.00. Faste avvik forekommer ifm. sommerferieavvikling og er beskrevet i vedtektene, mens uforutsette avvik som ved bemanningsproblemer, streikeuttak el. varsles fortløpende.

Åpningstider ifm. sommerferieavvikling
Barnehagen holder feriestengt tre uker i juli, vanligvis uke 28, 29 og 30. Siste uke før sommerferien, vanligvis uke 27, har barnehagen redusert åpningstid. Da holder barnehagen åpent fra 07.30 til 16.30. Første uke etter sommerferien, vanligvis uke 31, har barnehagen redusert åpningstid og holder åpent fra 08.00 til 16.00.

I ukene med redusert åpningstid settes det inn ferievikarer for å dekke bemanningsbehovet.

Gebyr ved for sent hentet barn
Dersom barn hentes slik at barnehagen ikke kan stenge til gjeldende åpningstid, vil foreldre/foresatte pålegges et gebyr på 500,- for hver påbegynte halvtime. Gebyret skal dekke overtidskostnadene for personalet og faktureres på neste faktura fra PBL.

Ferie
Barna skal i løpet av barnehageåret (1. august - 31. juli) ha minst fire uker ferie. De tre ukene barnehagen er stengt i juli, vanligvis uke 28, 29 og 30, inngår i dette ferieregnskapet. Da gjenstår det fem dager ferie, som enten tas ut sammenhengende eller som enkeltdager gjennom året.

For at barnehagen skal kunne driftes på en forutsigbar og effektiv måte, må foreldre/foresatte registrere feriedager i Kidplan senest to uker i forveien eller gi beskjed til barnets ped.leder senest én uke i forveien. Feriedager som meldes inn etter disse fristene registreres som fridager, og ikke feriedager, i systemet. Barnehagen setter egen innmeldingsfrist for barns sommerferie, slik at barnehagen kan organiserer ferieavviklingen for de ansatte på en god måte.

Stengte dager

I tillegg er barnehagen stengt på følgende dager – som ikke regnes som del av barnets fjerde ferieuke

-          julaften og nyttårsaften

-          onsdag før Skjærtorsdag

-          fredag etter Kristi Himmelfartsdag

-          fire planleggingsdager i løpet av året, disse vedtas i eierstyret

Eierstyret avgjør fra år til år om barnehagen stenger ned ytterligere i romjulen. Dette vil fremkomme i barnehagens kalender som legges ut ved årskiftet/januar for det gjeldende året. Disse dagene kan om ønskelig registreres som del av barnets fjerde ferieuke.

 

 1. Henting og levering

De ansatte har ansvar for barna fra de blir levert til de blir hentet. Foreldrene/foresatte er selv ansvarlige for barnet ved levering og henting. Den som leverer eller henter barnet må ikke forlate eller ta med seg barnet før de ansatte har fått beskjed.

Når barnet starter i barnehagen fyller foresatte ut et skjema over hvilke personer som kan hente barnet uten at det gis spesifikk beskjed om dette. De ansatte må få beskjed hvis barnet skal leveres eller hentes av noen andre enn de som står på dette skjemaet.

Hvis eldre søsken skal hente barnet, må barnehagen ha beskjed hver gang. Søsken må være modne nok til å hente barnet uten de ansattes hjelp, for eksempel må de kunne åpne/lukke porten, gi/få nødvendige beskjeder og hjelpe barnet med yttertøyet.

Ved arrangementer i barnehagen som foresatte deltar på overtar foreldrene/foresatte selv ansvaret for barnet når de kommer til barnehagen.

 

 1. Ansvar og forsikring

Barnehagen har ulykkesforsikring for barna som går i Solbakken barnehage. Barna er dekket av barnehagens forsikring fra de blir levert til de blir hentet i barnehagen.

Barnehagen /andre foreldre/foresatte har ikke ansvar for barnets eiendeler, som briller, høreapparat, vogner, klær, sko, kosebamser eller lignende. Foreldrene/foresatte anbefales derfor å forsikre dyre eiendeler som kan bli skadet eller bli borte.

Hvis de ansatte skal ta barna med som passasjerer i egen bil eller på offentlig transportmiddel, må foreldrene/foresatte skriftlig samtykke til dette. Foreldrene/foresatte tar stilling til dette på eget skjema som fylles ut når barnet begynner i barnehagen. Man kan når som helst ta kontakt med barnehagen for å gi/trekke tilbake samtykket.

 

 

 

 1. Barnets fravær og sykefravær

Barnehagen må få beskjed innen kl. 9.30 hvis barnet skal ha fri hele dagen, kommer senere enn kl. 9.30 eller hentes før kl. 14.

Barnehagen må også få beskjed innen kl. 9.30 hvis barnet ikke kommer i barnehagen på grunn av sykdom. Så langt det er mulig ønsker barnehagen å få infomasjon om hva som feiler barnet, så vi kan kartlegge om det går smittsomme sykdommer.

Syke barn må være hjemme. Barnehagen og foreldre/foresatte skal følge helsemyndighetenes anbefalinger om når barnet skal holdes hjemme på grunn av sykdom.

Hvis barnet skal være i barnehagen, må barnets allmenntilstand være slik at det kan være ute og delta i aktiviteter på linje med andre barn. I tvilstilfeller avgjør daglig leder/ped.leder om barnet er for sykt til å være i barnehagen.

Hvis det er i tvil om barnet er friskt nok til å gå i barnehagen, kan man rådføre seg med de ansatte som kjenner både barnet og barnehagehverdagen.

De ansatte kan ringe foreldrene/foresatte og be om at barnet blir hentet dersom det kaster opp eller blir dårlig i løpet av dagen. Barnet må hentes så raskt som mulig etter at man er kontaktet.

 

 

 

 1. Antall barnehageplasser og leke- og oppholdsareal

Barnehagen har normalt 40 barnehageplasser på Newton (avdelingen for store barn) og 24 plasser på Vigeland (avdelingen for små barn). Daglig leder kan justere antallet barnehageplasser som tilbys ved hovedopptaket av hensyn til barnehagens bemanning og totale areal.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er minimum 4,0 m2 pr. barn over tre år og 5,3 m2 for barn under tre år.

 

 

 1. Matservering

Barnehagen har egen kjøkkenassistent som lager mat til barna. Barna får servert to måltider hver dag; lunsj og ettermiddagsmåltid.

Barn som spiser frokost i barnehagen tar med seg frokost selv. Barnehagen serverer drikke til de som spiser frokost.

Til lunsj serverer  vi varmmat 3 - 4 ganger i uken. Menyen er variert og næringsrik.

De dagene barnehagen holder åpent i juli må barna ha med lunsj selv.

 

Ved allergi/sykdom som dokumenteres ved legeattest tilbyr barnehagen så langt det er mulig alternative mat/melketyper. Foreldre/foresatte som av andre årsaker velger å ikke benytte seg av hele mattilbudet for sine barn vil ikke få tilbud om erstatninger for mat/melk. Barnet serveres alternativer vi allerede har i våre innkjøp. Ved høytider og fester kan foreldre/foresatte levere alternativ mat som kan varmes i barnehagen.

 

 

 

 1. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Barnehagen skal ha et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet etter gjeldende regler og forskrifter.

 

 

 1. Eierstyret

Eierstyret består normalt av fire foreldre/foresatte, daglig leder og en ansattrepresentant.

Eierstyret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Eierstyret velger en styreleder, en referent, en økonomiansvarlig og to representanter til Samarbeidsutvalget.

Eierstyret skal sørge for at barnehagen drives i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Eierstyret skal ta alle avgjørelser som ikke ligger til årsmøtet eller daglig leder. Eierstyret har overordnet ansvar for drift, økonomi og at barnehagen gir et godt pedagogisk tilbud.

Eierstyret skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte det er behov for det. Et normalt behov er møte en gang i måneden. Dersom det er behov for det kan møter holdes hyppigere eller sjeldnere. I ekstraordinære tilfeller kan styret ta avgjørelser mellom styremøtene eller ev. gi styreleder anledning til å ta hasteavgjørelser i samarbeid med daglig leder.

Eierstyret skal sørge for at det skrives referat fra styremøtene og at styrets beslutninger dokumenteres i referatet. Eierstyret skal gi tilbakemelding om sine kommentarer til referatet like etter at dette er mottatt, slik at referat inkl. endringer kan godkjennes på neste styremøte.

 

Eierstyret skal:

 • Sørge for at årsmøtet avholdes i henhold til samvirkeloven, utarbeide “Styrets årsmelding” og presentere denne på årsmøtet.

 • Sørge for at barnehagen er en ryddig arbeidsgiver, med gode ordninger for de ansatte.

 • Sørge for en forsvarlig drift av barnehagen, gi daglig leder klare rammer for sitt virke og holde seg godt orientert om driften.

 • Fastsette planer og budsjett for barnehagen, holde seg orientert om barnehagens økonomi og avgjøre spørsmål av økonomisk betydning som oppstår i løpet av budsjettperioden.

 • Sørge for at barnehagen har godkjent regnskapsfører og revisor.

 • Holde seg orientert om det pedagogiske tilbudet i barnehagen.

 • Fastsette tidspunkt for planleggingsdager og stengte inneklemte dager (romjul) innen 1. januar for gjeldende kalenderår.

 

 

 1. Foreldreråd, foreldrerepresentanter og foreldrerådsmøter

Foreldrerådet

For å sikre et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og barnehagen har barnehagen et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen.

I foreldrerådet kan foreldre og foresatte møtes og diskutere ønsker og behov, og de kan komme med forslag til barnehagen. Egenbetaling ut over makspris, for eksempel betaling for reiser og utflukter i barnehagens regi og betaling for kjøkkenassistenten, skal legges frem for og vedtas av foreldrerådet.

Foreldrerepresentantene

Foreldrerådet velger to foreldrerepresentanter og en vararepresentant som skal være foreldrenes/foresattes tillitsvalgte mht. det pedagogiske innholdet i barnehagen. Disse blir foreldrenes/foresattes representanter i samarbeidsutvalget (SU).  

 • Foreldrerepresentantene skal bidra til å skape et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene/foresatte.

 • Foreldrerepresentantene tar imot forslag fra foreldre/foresatte om det pedagogiske innholdet i barnehagen. Dersom forslag er ønsket av en gruppe foreldre/foresatte kan foreldrerepresentantene bringe forslaget videre til foreldrerådet. Forslag kan også videreformidles fra foreldrerådet til samarbeidsutvalget. Forslag som medfører egenbetaling ut over makspris skal alltid vedtas av foreldrerådet før de bringes videre til samarbeidsutvalget.

 • Foreldrerepresentantene skal innkalle til foreldrerådsmøter og sørge for at foreldrerådsmøter avholdes.

 • Foreldrerepresentantene skal delta i samarbeidsutvalget.

 • Foreldrerepresentantene skal holde seg orientert om hva som rører seg i foreldregruppa, og bringe bekymringer, ris og ros fra grupper av foreldre/foresatte videre til samarbeidsutvalget.

 • Foreldrerepresentantene kan ta initiativ til, og arrangere, sosiale eller faglige aktiviteter for foreldregruppen og/eller barn.  

Foreldrerådsmøtet

Foreldrerådsmøte avholdes minst en gang i året. Alle foreldre/foresatte har rett til å møte i foreldrerådet.

Det skal holdes et foreldrerådsmøte etter hvert årsmøte. Innkalling og saksliste for foreldrerådsmøtet sendes foreldre/foresatte senest 14 dager før møtet. På dette møtet velges foreldrerepresentanter.

Foreldrerådsmøte skal også avholdes hvis eierstyret eller foreldre/foresatte fra flere enn 5 husstander ber om det.

Foreldrerådet skal behandle saker og spørsmål som tas opp av foreldrerepresentantene, eierstyret eller av en gruppe foreldre/foresatte (minimum 5 husstander).

Daglig leder kan innkalles til behandlingen av enkeltsaker hvis det er behov for det.

Det skal føres protokoll fra foreldrerådsmøtet som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Protokollen skal skrives på en slik måte at den gir god informasjon til foreldre/foresatte som ikke deltar på foreldrerådsmøtet. Protokollen skal skrives underveis i møtet. Tid og sted for møtet skal fremgå av protokollen, og protokollen skal signeres av den som skriver den og to andre fremmøtte.

Valg av foreldrerepresentanter

Foreldrerepresentantene velges for to år av gangen. I 2017 velges en representant for ett år og en for to år. Vararepresentanten velges alltid for ett år av gangen.

Valgsekretæren finner og tar imot forslag til kandidater for foreldrerepresentanter.

Avstemningen skjer ved hemmelig valg.

 

 

 

 1. Samarbeidsutvalget

For å sikre et godt samarbeid og god kontakt mellom foreldrene, de ansatte og barnehagen har barnehagen et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ.

Samarbeidsutvalget kan

 • gjennomgå og fastsette barnehagens årsplan

 • gi forslag til barnehagen om det pedagogiske innholdet

 • gi forslag til barnehagen om samarbeid og kontakt mellom barnehagen og foreldrene

 • gi forslag til barnehagen om andre deler av virksomheten, for eksempel dokumentasjon av barnas aktiviteter, valg av fotograf til bilder av barna, reklame og oppslag i garderobene m.m.

Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltbarn eller enkelthusstander, men kan behandle saker som berører flere.

Samarbeidsutvalget skal ha seks medlemmer, og består av

 • to foreldrerepresentanter

 • to representanter fra de ansatte

 • to representanter fra eierstyret

Representantene fra de ansatte velges for to år av gangen og representanter fra eierstyret velges for ett år av gangen.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger en leder og en representant til å føre protokollen.

Protokollen inneholder samarbeidsutvalgets vedtak.

 

 

 

 1. Valgsekretær

Barnehagen skal ha en valgsekretær som mottar forslag til og finner kandidater til vervene som styremedlemmer i eierstyret og foreldrerepresentanter. Valgsekretæren mottar også forslag til og finner egen etterfølger.

Valgsekretæren velges på årsmøtet for ett år av gangen.

For at alle foreldre/foresatte skal få anledning til å melde seg til de ulike vervene i barnehagen må valgsekretæren informere om ledige verv og anledningen til å melde seg ved oppslag i garderobene og e-post til alle foreldre/foresatte. Valgsekretæren kan også å ta kontakt med aktuelle foreldre for de ulike vervene.

Valgsekretæren må finne kandidater til de ulike vervene i god til før årsmøtet/foreldrerådsmøte på våren. Valgsekretæren informerer daglig leder og sittende foreldrerepresentanter om aktuelle kandidater til de ulike vervene.

Valgsekretæren har en egen e-postadresse til bruk i sitt arbeide.

Valgsekretæren skal sørge for å slette alt innhold på e-postkontoen før han eller hun gir fra seg vervet.

 

 

 

 1. Dugnad

SU har ansvar for gjennomføring av to trivselsdugnader per år, en på våren og en på høsten. Det forventes at en fra hver husstand stiller på begge dugnadene. 

Sittende medlemmer og varamedlemmer i eierstyret er fritatt fra dugnader. Sittende medlemmer trenger ikke ha med mat til fellesarrangementer.

 

 

 

 1. Taushetsplikt

Ansatte, styremedlemmer, foreldrerepresentanter og valgsekretær i Solbakken barnehage har taushetsplikt om opplysninger vedkommende har fått gjennom sitt arbeid eller verv i barnehagen.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet sitt verv eller ansettelsesforhold i Solbakken barnehage.

 

 

 

 1. Vedtektsendringer

Barnehagelovvedtektene kan endres av eierstyret.