Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget (SU) i Solbakken barnehage består av to foreldrerepresentanter fra foreldrerådet, to ansatterepresentanter og inntil to representanter fra eierstyret. Daglig leder har møteplikt men ikke stemmerett. Det er nedfelt i barnehageloven paragraf 4 at hver barnehage har et slikt samarbeidsutvalg, men hvordan det fungerer i praksis i Solbakken kan du lese mer om i vedtektene.

 

SAMARBEIDSUTVALGET I SOLBAKKEN BARNEHAGE (fom mai 2021)     

Leder (eierstyrerepresentant) : Trine Dybedahl    E-post: trinedybedahl@gmail.com       Nestleder (foreldrerepresentant) : Mi Ah Schøyen E-post: miah.schoyen@eui.eu

 

Foreldrerepresentant: Marte Kolstad E-post. marte.kolstad@gmail.com  

Vara-medlem (for foreldrerepresentantene): Ashin Shafiq E-post. Ashin.shafiq@gmail.com

Eierstyrerepresentant: Kristi Barcus E-post: k.l.barcus-savareid@iped.uio.no

Ansattrepresentant/pedagog: Julie Gudbrandsen E-post: pedlederskolestarter@solbakkenbhg.com

( Vara: Vegard R. Hasselgård)

Ansattrepresntant/assistent: Beate Holtet E-post: verneombud@solbakkenbhg.com

(vara: Seeli Joseph)

Sekretær/styrer: Bente E. A. Ranum, styrer. E-post: styrer@solbakkenbhg.com 

(vara/stedfortreder: Rita Gudbrandsen)

 

 

Følgende temaer/saker skal behandles i samarbeidsutvalget:

  •        Saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet

  •        Fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten

 Andre viktige saker som bør behandles i samarbeidsutvalget:

  •        Temaer på foreldremøtene

  •        Konflikter det skal finnes felles løsninger på

  •        Drøfte barnehagens ideelle grunnlag
  •        
Drøfte praktiseringen av barnehagens formål

  •        Budsjett

  •        Driftsendringer

  •        Arealutnyttelse

  •        Arrangementer i barnehagen

 

2 ganger i året arrangeres det dugnad i Solbakken barnehage. Her kan du finne litt info om dette:

DUGNAD